Ocena ryzyka zawodowego

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapoznanie pracowników z grożącymi im niebezpieczeństwami na stanowisku pracy. Kodeks pracy w art. 226 nakazuje pracodawcy:

 • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Służy do tego ocena ryzyka zawodowego, z którą zapoznaje się każdy nowo zatrudniony pracownik. Powinien ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem, iż został poinformowany o zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy.

Szacowanie ryzyka zawodowego może odbywać się za pomocą różnorodnych metod. Wybór właściwych technik, pozwalających precyzyjnie określić stopień zagrożenia, zależny jest od specyfikacji konkretnego środowiska pracy. Owocem naszych analiz jest sumienna i rzetelna ocena ryzyka zawodowego, która pozwala pracodawcom zadbać o kondycję przedsiębiorstwa. Warto bowiem pamiętać, że każdy wypadek w pracy, uraz, czy też choroba zawodowa to czynniki, które obniżają wydajność oraz generują koszty firmy.

Identyfikacja zagrożeń nie powinna być traktowana jako czysty obowiązek, ale przede wszystkim jako szansa na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Rozpoznanie, a w konsekwencji wyeliminowanie lub zneutralizowanie czynników zagrażających zdrowiu i życiu pozwoli przedsiębiorstwu działać sprawnie i prężnie.

Ocena ryzyka zawodowego opracowywana jest w oparciu o badania i pomiary czynników szkodliwych takich, jak:

 • Hałas na stanowiskach pracy
 • Drgania mechaniczne ogólne i miejscowe
 • Oświetlenie
 • Oświetlenie awaryjne
 • Mikroklimat środowiska pracy (umiarkowany, gorący, zimny)
 • Określenie stężenia pyłu frakcji respirabilnej i całkowitej
 • Oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach
 • Czynniki chemiczne (lotne związki organiczne, metale, tlenki)
 • Czynniki biologiczne, w tym bakterie i grzyby (określenie liczby oraz ich identyfikacja)

Występujące w środowisku pracy czynniki szkodliwe – biologiczne, fizyczne i chemiczne, które określa ocena ryzyka zawodowego, mogą mieć różnorodny wymiar. W zależności od wyników przeprowadzonych badań, możemy mieć do czynienia z czynnikami:

 • niebezpiecznymi – ich działanie nierzadko prowadzi do urazu lub jest powodem pogarszającego się stanu zdrowia, a nawet śmierci,
 • szkodliwymi – wpływającymi na pogarszający się stan zdrowia,
 • uciążliwymi – utrudniającymi wykonywanie pracy, zmniejszającymi wydajność, jednak nie zagrażającymi życiu i zdrowiu pracownika.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie tworzenia obowiązkowej dokumentacji w Twojej firmie!

Miej pewność,  ze żadna z instytucji kontrolnych nie będzie miała podstaw do ukarania mandatem.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

 

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPYTAJ O CENĘ