Wypadki

Obowiązkiem Pracodawcy jest sporządzić kompletną dokumentację sprawy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wypadku. Prowadzimy kompleksowo postępowania powypadkowe w oparciu o szczegółowe badanie okoliczności sprawy, załączając do akt postępowania wszelkie niezbędne informacje. Dbamy ponadto o szereg pozostałych obowiązków, jakie powstają w związku z zaistnieniem zdarzenia wypadkowego.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych mianem wypadku przy pracy określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,

- podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Urazem — w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 13 ww. ustawy — jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Nasza kompleksowa usługa w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego pozwoli na zminimalizowanie stresu związanego z terminowym dotrzymaniem formalności, który dotyczy nie tylko pracodawców, ale i poszkodowanych pracowników.

 

Postaw na sprawne i rzetelne działanie w tym zakresie!

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Dyżur Specjalisty ds. BHP
w każdy wtorek od godz. 15:00 - 19:00

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPYTAJ O CENĘ